Ми змінюємося,
дізнайся деталі!

Статут Фонд "Ініціативи розвитку ФОНД ВПЕРЕД

Загальні положення

§ 1

 1. Фонд під назвою Ініціатива розвитку “up Foundation”, надалі – Фонд, заснований Монікою Хінц, надалі – Засновник, за допомогою нотаріального акту, складеного нотаріусом Томашем Бінковським в нотаріальній конторі в Гданську, вул.. Grunwaldzka 71/73 m 10, 80-241 Gdańsk, 14.07.2011. діє на основі польського законодавства та цього статуту
 2. Фонд є аполітичним і не пов’язаний з жодною релігією.
 3. Термін дії Фонду необмежений.

§ 2

Фонд має статус юридичної особи.

§ 3

Місцезнаходженням фонду є місто Гданськ.

§ 4

 1. Територією діяльності Фундації є Республіка Польща, однак, наскільки це необхідно для належного досягнення її цілей, Фундація може також здійснювати свою діяльність за межами Республіки Польща.
 2. Фонд може використовувати переклад назви організації
  вибраними іноземними мовами.
 3. Фундація може досягати своїх цілей шляхом здійснення суспільно корисної діяльності, а також для підтримки своїх статутних цілей може здійснювати підприємницьку діяльність.

§ 5

Фонд може засновувати нагрудні знаки, почесні медалі та нагороджувати ними, разом з іншими призами та відзнаками, фізичних та юридичних осіб, які мають заслуги перед Фондом.

Цілі та принципи діяльності Фонду.

§ 6

Цілями Фонду є

 1. Діяльність, спрямована на розвиток підприємництва, сприяння економічному розвитку та посилення інтеграції бізнес-спільноти.
 2. Діяльність з налагодження співпраці між бізнес-сектором, неурядовим сектором
  та місцевої влади.
 3. Дослідницька діяльність у соціально-економічній сфері.
 4. Видавнича діяльність у сфері соціально-економічної проблематики.
 5. Ініціювання та підтримка інноваційних рішень у різних сферах соціального та громадського життя
  -економічний.
 6. Популяризація ідеї волонтерства у різних сферах соціального та громадського життя
  -економічний.
 7. Діяльність для розвитку ідеї соціальної економіки та зростання соціальної інклюзії.
 8. Розвиток персоналу, освітня діяльність, пов’язана з реалізацією інших перелічених видів статутної діяльності.
 9. Діяльність на користь організацій, статутні цілі яких збігаються з цілями фонду, та інших організацій, зацікавлених у підтримці фонду.
 10. Діяльність з місцевого розвитку у сферах культури, екології, туризму, фізичної культури
  та спорту, освіти та навчання.
 11. Діяльність для анімації та розвитку культури, а також для збереження культурних цінностей.
 12. Промоційна діяльність, пов’язана з виконанням інших перелічених статутних завдань.
 13. Розвивати і зміцнювати установки, спрямовані на активну участь у розбудові громадянського суспільства.

§ 7

Фонд реалізує свої цілі через:

 1. Інформаційні та промоційні кампанії.
 2. Тренінги, воркшопи, семінари, конференції, виставки.
 3. Інтерактивні форми активації, в тому числі. події/події.
 4. Поради, консультування, коучинг.
 5. Займається видавничою діяльністю та зв’язками з громадськістю.
 6. Проведення досліджень, розробка та видання конкретних публікацій.
 7. Співпраця з місцевою владою, органами державної влади, громадськими організаціями та бізнесом
  у сферах, зазначених у цілях Фонду.
 8. Створення та реалізація проекту.
 9. Організація змагань,
 10. Надавати змістовну, фінансову та організаційну підтримку неформальним групам, НУО та іншим організаціям, переліченим нижче. 3 Закону “Про суспільно корисну діяльність та волонтерство” (Dz.U. 2003 № 96 поз. 873)
 11. Створення, консультації, впровадження та виконання програм, стратегій та інших документів, а також створення, консультації, впровадження місцевого законодавства.
 12. Здійснювати іншу діяльність, що сприяє розвитку статутних цілей організації.

§ 8

Для досягнення своїх цілей Фонд може підтримувати, в тому числі фінансово, діяльність інших осіб, установ, організацій, що збігається з його цілями.

Активи та доходи Фонду.

§ 9

Активи Фундації складаються із засновницького фонду в розмірі 4 000 злотих та іншого майна, набутого Фундацією в процесі її діяльності.

§ 10

Доходи Фонду можуть надходити, зокрема, від:

 1. Пожертви, спадщина, спадок.
 2. Гранти, субсидії та дотації.
 3. Доходи від публічних зборів.
 4. Доходи від господарської діяльності Фонду.
 5. Доходи від активів Фонду.

§ 11

 1. Доходи від грантів, субсидій, пожертвувань, заповітів та спадщини можуть бути використані виключно для досягнення цілей Фонду
  поважати волю спадкоємців або дарувальників.
 2. У питаннях прийняття пожертв і спадщини, декларації, передбачені законом, робить Правління Фундації.
 3. Якщо фонд покликаний до спадкування, його опікунська рада має скласти заяву про прийняття спадщини з наданням інвентаризаційного опису.

Керівництво Фонду.

§ 12

Органами управління фонду є..:

 1. Рада Фонду,
 2. Рада Фонду.
 3. Члени Ради Фонду не отримують жодної винагороди за участь у роботі цього органу,
  за винятком відшкодування документально підтверджених витрат, пов’язаних з участю в роботі цих органів, у тому числі витрат на проїзд.

Рада Фонду.

§ 13

 1. Рада Фонду є органом, що приймає рішення, контролює та формує думку Фонду.
 2. Рада Фонду складається з п’яти членів.
 3. Члени першої Ради призначаються Засновником. Наступні члени Ради призначаються Радою своїм рішенням замість тих, хто припинив виконувати свої обов’язки.
 4. Члени Ради, на додаток до ситуації, описаної в пп. 5 цього пункту, призначається на необмежений строк.
 5. Члени Ради можуть бути звільнені до закінчення терміну їхніх повноважень. В особливо обґрунтованих випадках член Ради може бути звільнений і, таким чином, позбавлений членства в Раді за рішенням, прийнятим одноголосно рештою членів Ради Фонду. Засновник не може бути позбавлений членства в Раді Фонду в такий спосіб.
 6. Членство в Раді Фонду припиняється у разі письмової заяви про вихід зі складу Ради, смерті члена Ради або в порядку, передбаченому п. 5 цього пункту.
 7. Члени Правління Фонду:
 • не може поєднувати членство в Раді Фонду з членством у Правлінні Фонду або з трудовими відносинами з Фондом,
 • не повинні бути пов’язані з членами Правління Фонду кровною спорідненістю, близькістю або підпорядкованістю у зв’язку з працевлаштуванням,
 • не повинен бути засуджений за умисний злочин остаточним вироком суду.
 1. У разі призначення члена Ради Фонду, за його згодою, до складу Правління Фонду або якщо член Ради Фонду вступає у трудові відносини з Фондом – членство такої особи в Раді Фонду призупиняється, відповідно, на час виконання функції або трудових відносин.
 2. Рада обирає Голову Ради зі свого складу. Голова Ради керує роботою Ради, представляє Раду назовні, скликає засідання Ради та головує на них.

§ 14

 1. Рада Фонду збирається щонайменше двічі на рік.
 2. Засідання Ради Фонду скликається Головою Ради за власною ініціативою або на вимогу Правління чи Засновника, про що повідомляється щонайменше електронною поштою.
 3. Рада Фонду приймає рішення у формі резолюцій – простою більшістю голосів, у разі рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним.

§ 15

Зокрема, до завдань Ради входить:

 1. Призначення та звільнення Президента Фонду.
 2. Прийняття рішення про прийняття на роботу Президента Фонду та встановлення розміру його/її винагороди.
 3. Оцінювати роботу Президента Фонду, затверджувати річний звіт або баланс та звільняти Президента і членів Правління.
 4. Контроль за поточною діяльністю Президента Фонду.
 5. Визначити основні напрямки діяльності Фонду.
 6. Нагляд за діяльністю Фонду.
 7. Прийняти рішення, за поданням Президента Фонду, про злиття з іншим Фондом або про ліквідацію Фонду.

§ 16

Рада Фонду для виконання покладених на неї завдань наділена повноваженнями:

 1. Вимагати від Президента Фонду надання всіх документів, що стосуються діяльності Фонду.
 2. Перевірте активи та фінансовий контроль Фонду.

Рада Фонду.

§ 17

 1. Рада директорів Фонду є одноосібним органом, який очолює Президент Фонду.
 2. Правління Фонду призначається Радою Фонду, за винятком призначення першого складу Правління, яке здійснюється Засновником.
 3. Президент призначається на невизначений термін.
 4. Президент Фонду може бути звільнений з посади Радою Фонду за рішенням, прийнятим одноголосно всіма членами Ради.
 5. В обґрунтованих випадках Президент Фонду може скласти свої повноваження, подавши заяву про відставку на ім’я Голови Ради Фонду.

§ 18

 1. Президент Фонду керує діяльністю Фонду та представляє його назовні.
 2. До завдань Президента Фонду входить, зокрема:
 • затверджувати річні операційні та фінансові плани Фонду,
 • прийняття правил процедури,
 • для управління активами Фонду,
 • визначення штатної чисельності та розміру заробітної плати працівників Фонду,
 • прийняття рішень з усіх питань, не делегованих іншим органам,
 • прийняття пожертв, спадщини та заповітів, субсидій та грантів,
 • внесення пропозицій та затвердження змін до статуту Фонду, злиття, приєднання
 • з іншим фондом та ліквідація Фонду.

(3) Президент Фонду приймає рішення у формі резолюцій.

(4) Президент Фонду може призначати довірених осіб для управління окремою сферою питань, що належать до завдань Фонду.

(5) Президент Фонду щорічно подає Раді Фонду річний звіт про діяльність Фонду.

Спосіб представлення

§ 19

 1. Представництво Фонду здійснюється однією особою.
 2. Заяви про наміри від імені Фонду може робити Президент Фонду, який діє одноосібно.

Економічна діяльність фонду

§ 20

 1. Фундація може здійснювати підприємницьку діяльність в країні та за кордоном, відповідно до чинних у цьому відношенні правил, з метою досягнення своїх статутних цілей в межах, визначених законодавством:

18.11.Z друкування газет

18.12.Z інший друк

18.13.Z діяльність з надання послуг, пов’язаних з підготовкою до друку

18.14.Z палітурна справа та пов’язані з нею послуги

18.20.Z відтворення записаних носіїв інформації

28.29.Z виробництво інших машин і устатковання загального призначення, не включених до інших угруповань

32.12.Z Виробництво ювелірних виробів та виробів, пов’язаних з ними

32.13.Z Виробництво імітаційних ювелірних виробів та супутніх виробів

32.99.Z виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань

47 Роздрібна торгівля, крім роздрібної торгівлі автотранспортними засобами

47.61 роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

47.63 роздрібна торгівля звуковими та аудіовізуальними записами в спеціалізованих магазинах

47.64 роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

47.65 роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

47.7 роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

47.71.Z роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

47.72.Z роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

47.73.Z роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

47.75.Z роздрібна торгівля косметичними та туалетними товарами в спеціалізованих магазинах

47.77.Z роздрібна торгівля годинниками, годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

47.78.Z роздрібна торгівля іншими новими товарами в спеціалізованих магазинах

47.79.Z роздрібна торгівля вживаними товарами в спеціалізованих магазинах

47.9 роздрібна торгівля поза магазинами, кіосками та на ринках

47.91.Z роздрібна торгівля через поштові агентства або через Інтернет

47.99.Z інша роздрібна торгівля, не пов’язана з магазинами, кіосками та ринками

49 наземний транспорт і транспортування трубопроводами

50 водний транспорт

52 складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

53.20.Z інші поштові та кур’єрські послуги

55 розміщення

56 видів діяльності у сфері громадського харчування

58.1 видання книг і періодичних видань та інша видавнича діяльність, крім
що стосується програмного забезпечення

58.11.Z видання книг

58.12.Z публікація списків і довідників (наприклад, адрес, номерів телефонів)

58.14.Z видання журналів і періодичних видань

58.13.Z видання газет

58.14.Z видання журналів і періодичних видань

58.19.Z Інша видавнича діяльність

58.21.Z видання комп’ютерних ігор

59 діяльність, пов’язана з виробництвом кінофільмів, відеозаписів, телевізійних програм, звукозаписів та музичних записів

59.1 діяльність у сфері кіно-, відео- та телевізійних програм

59.11.Z Виробництво кіно-, відео- та телевізійних програм

59.12.Z Постпродукційна діяльність у сфері кіно-, відео- та телевізійних програм

59.13.Z Діяльність з розповсюдження кіно-, відео- та телевізійних програм

59.14.Z кінопроекційна діяльність

59.20.Z діяльність у сфері звукозапису та музичного запису

61 телекомунікації

62 комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ним діяльність

62.09.Z Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерного обслуговування

63 заходи з надання інформаційних послуг

63.1 оброблення даних; веб-хостинг і пов’язана з ним діяльність; функціонування веб-порталів

63.11.Z оброблення даних; хостинг і пов’язана з ним діяльність

63.12.Z Діяльність інтернет-порталів

63.9 інша діяльність з надання інформаційних послуг

63.91.Z діяльність інформаційних агентств

63.99.Z інша діяльність у сфері інформаційних послуг, не віднесена до інших угруповань

68 видів діяльності з нерухомістю

69.10.Z юридична діяльність

70.2 Консультування з питань управління

70.21.Z зв’язки з громадськістю та комунікації

70.22.Z інша діяльність у сфері консультування з питань комерційної діяльності та управління

71 архітектурна та інженерна діяльність. Технічні дослідження та аналіз

72 дослідження та розробки

72.1.Z дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук

72.11.Z дослідження та розробки в галузі біотехнології

72.19.Z дослідження та розробки в галузі інших природничих і технічних наук

72.20.Z дослідження та розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук

73 реклама, маркетингові дослідження та опитування громадської думки

73.1 реклама

73.2 дослідження ринку та опитування громадської думки

73.11.Z Діяльність рекламних агентств

73.12.посередництво у продажу рекламного часу та місця на радіо та телебаченні

73.12.Z діяльність із представництва в засобах масової інформації

73.12.B Посередництво в продажу рекламних місць у друкованих засобах масової інформації

73.12.C Посередництво в продажу рекламних місць в електронних засобах масової інформації (Інтернет)

73.12.D посередництво в продажу рекламних місць в інших засобах масової інформації

73.20.Z дослідження ринку та опитування громадської думки

74 інші види професійної, наукової та технічної діяльності

74.10.Z спеціалізована діяльність у сфері проектування

74.20.Z фотографічна діяльність

74.30.Z Письмовий та усний переклад

74.90.Z інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

77 оренда та лізинг

78 видів діяльності з працевлаштування

79 діяльність організаторів подорожей, туроператорів, турагентів, агентів з організації подорожей та інша діяльність у сфері бронювання та супутня діяльність

79.1 діяльність туристичних агентів і туроператорів

79.11 діяльність туристичних агентів і брокерів

79.11.A Діяльність туристичних агентів

79.11.B Діяльність туристичних агентів

79.12.Z Діяльність організаторів подорожей

79.90 інші послуги з бронювання та пов’язані з ними види діяльності

79.90.A Діяльність туристичних операторів і туристичних екскурсоводів

79.90.B Діяльність у сфері туристичної інформації

79.90.C інша діяльність у сфері бронювання, не віднесена до інших угруповань

80 детективних та охоронних заходів

81 діяльність з обслуговування будівель та ландшафту

82 офісна адміністративна та інша допоміжна діяльність

82.30.Z Діяльність, пов’язана з організацією ярмарків, виставок і конгресів

84.12.Z управління діяльністю, пов’язаною з охороною здоров’я, освітою, культурою та іншими соціальними послугами, крім соціального забезпечення

85 освіта

85,5 позашкільні форми навчання

85.10.Z дошкільна освіта

85.51.Z позашкільні форми спортивної освіти та фізкультурно-оздоровчої діяльності

85.52.Z позашкільна мистецька освіта

85.59 позашкільні форми освіти, не включені до інших категорій

85.59.1 Вивчення іноземних мов

85.59.B інші види неосвітньої освіти, не включені до інших категорій

85.60.Z діяльність на підтримку освіти

86 охорона здоров’я

88 соціальна допомога без надання житла

90.0 творча, мистецька та розважальна діяльність

90.01.Z Діяльність із влаштовування мистецьких вистав

90.02.Z Діяльність із забезпечення постановки мистецьких вистав

90.03.Z художня та літературна творча діяльність

90.04.Z діяльність закладів культури

91.01.A Бібліотечна діяльність

91.03.Z Діяльність історичних місць і будівель та подібних визначних пам’яток

92.00.Z діяльність у сфері азартних ігор та парі

93 спортивні, розважальні та рекреаційні заходи

93.1 діяльність, пов’язана зі спортом

93.2.Z діяльність у сфері розваг і відпочинку

93.19.Z інша спортивна діяльність

93.29.Z інша діяльність у сфері розваг і відпочинку

94.12.Z діяльність професійних організацій

94.99.Z діяльність інших членських організацій, не віднесених до інших угруповань

95.11.Z ремонт і технічне обслуговування комп’ютерів і периферійного устатковання

95.12.Z ремонт і технічне обслуговування устатковання (теле)зв’язку

96.02.Z перукарські послуги та інші косметичні послуги

96.04.Z Заходи з фізичного оздоровлення

96.09.Z інша діяльність у сфері послуг, не віднесена до інших угруповань

99.00.Z Позатериторіальні організації та органи

(2) Діяльність може здійснюватися Фондом безпосередньо або у формі окремої організаційної одиниці на підставі положень, прийнятих Радою директорів.

Внесення змін до Статуту

§ 21

Зміни до Статуту Фонду вносяться Радою Фонду за погодженням з Президентом Фонду. Зміни до Статуту можуть стосуватися цілей, для яких був створений Фонд і які викладені в Установчому акті, а також юридичних і формальних аспектів, пов’язаних з діяльністю Фонду.

Злиття з іншим фондом.

§ 22

 1. Фонд може об’єднатися з іншим фондом для ефективного досягнення своїх цілей.
 2. Злиття з іншим фондом не може відбутися, якщо в результаті цього можуть суттєво змінитися цілі фонду.

§ 23

Ліквідація Фонду.

§ 24

Фонд ліквідується, коли цілі, заради яких він був створений, досягнуті, коли його фінансові ресурси та активи вичерпані, або коли цілі, які переслідує фонд, більше не відповідають початковим цілям, заради яких він був створений.

(2) Ліквідатори Фонду призначаються та звільняються Радою Фонду, за винятком пункту § 25. 2.

§ 25

 1. Рішення про ліквідацію приймається Президентом Фундації шляхом прийняття рішення, яке для набуття юридичної сили потребує схвалення Ради Фундації, за винятком пункту § 25. 2.
 2. В особливих випадках, наприклад, коли Фонд здійснює діяльність, для якої він не був створений, Засновник має право ліквідувати Фонд. У цьому випадку рішення не потребує затвердження Президентом Фонду або Радою Фонду.

§ 26

Фінансові ресурси та активи, що залишилися після ліквідації Фундації, можуть бути передані за рішенням Ради Фундації фондам, що діють у Республіці Польща з аналогічними цілями.

Перейти до вмісту