Statut Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjowanie Rozwoju „up Foundation”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Hinc zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 71/73 m 10, 80-241 Gdańsk, w dniu 14.07.2011 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego oraz dla wsparcia realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wspierania rozwoju gospodarczego i wzrostu integracji środowisk gospodarczych.
 2. Działalność na rzecz inicjowania współpracy pomiędzy sektorem biznesu, pozarządowym
  i samorządowym.
 3. Działalność badawcza w obszarze społeczno-gospodarczym.
 4. Działalność wydawnicza w obszarze problematyki społeczno-gospodarczej.
 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społeczno
  -gospodarczego.
 6. Popularyzacja idei wolontariatu realizowanego na rzecz różnorodnych obszarów życia społeczno
  -gospodarczego.
 7. Działalność na rzecz rozwoju idei ekonomii społecznej i wzrostu integracji społecznej.
 8. Doskonalenie kadr, prowadzenie działań edukacyjnych związanych z realizacją innych wymienionych działań statutowych.
 9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są cele zbieżne z celami fundacji oraz innych organizacji zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia fundacji.
 10. Działalność na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie kultury, ekologii, turystyki, kultury fizycznej
  i sportu, edukacji i oświaty.
 11. Działalność na rzecz animacji i rozwoju kultury oraz na rzecz utrwalania dóbr kultury.
 12. Działalność promocyjna związana z realizacją innych wymienionych celów statutowych.
 13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Kampanie informacyjno-promocyjne.
 2. Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, targi.
 3. Interaktywne formy aktywizacji, m.in. wydarzenia / eventy.
 4. Doradztwo, konsulting, coaching.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz Public Relations.
 6. Prowadzenie badań, opracowywanie i wydawanie określonych wydawnictw.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 8. Tworzenie i realizację projektów.
 9. Organizowanie konkursów,
 10. Udzielanie wsparcia merytorycznego, finansowego i organizacyjnego grupom nieformalnym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873)
 11. Tworzenie, konsultowanie, wdrażanie i realizacja programów, strategii i innych dokumentów oraz tworzenie, konsultowanie, wdrażanie aktów prawa lokalnego.
 12. Prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi celów statutowych organizacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób, instytucji, organizacji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek publicznych.
 4. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 5. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko
  z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
  z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się maksymalnie z pięciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkowie Rady, poza sytuacją opisaną w pkt. 5 niniejszego paragrafu, powoływani są na czas nieograniczony.
 5. Członkowie Rady mogą zostać odwołani przed upływem kadencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, lub w trybie opisanym w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją,
 • nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytuły zatrudnienia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 1. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony przynajmniej w formie e-mail.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Fundacji i ustalanie jego wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Prezesa Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Prezesowi oraz członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Prezesa Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Prezesa Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Prezesa Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, reprezentowany przez Prezesa Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji, w wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu, czego dokonuje Fundator.
 3. Prezes powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Prezes Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. W uzasadnionych przypadkach, Prezes Fundacji może zrezygnować z piastowanej funkcji, składając rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18

 1. Prezes Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Prezesa Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia
 • z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Prezes Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

4. Prezes Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Prezes Fundacji co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Działalność gospodarcza fundacji

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w zakresie:

18.11.Z drukowanie gazet

18.12.Z pozostałe drukowanie

18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji

28.29.Z produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.12.Z produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

47 handel detaliczny, w wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

47.61 sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62 sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63 sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64 sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65 sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 transport wodny

52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.20.Z pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 zakwaterowanie

56 działalność usługowa związana z wyżywieniem

58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania

58.11.Z wydawanie książek

58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.13.Z wydawanie gazet

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowychi muzycznych

59.1 działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 telekomunikacja

62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63 działalność usługowa w zakresie informacji

63.1 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z działalność portali internetowych

63.9 pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

63.91.Z działalność agencji informacyjnych

63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69.10.Z działalność prawnicza

70.2 doradztwo związane z zarządzaniem

70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71 działalność w zakresie architektury i inżynierii. Badania i analizy techniczne

72 badania naukowe i prace rozwojowe

72.1.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

73.1 reklama

73.2 badanie rynku i opinii publicznej

73.11.Z działalność agencji reklamowych

73.12.pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.Z działalność związana z reprezentowaniem mediów

73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej

74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z działalność fotograficzna

74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77 wynajem i dzierżawa

78 działalność związana z zatrudnieniem

79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.1 działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11 działalność agentów i pośredników turystycznych

79.11.A działalność agentów turystycznych

79.11.B działalność pośredników turystycznych

79.12.Z działalność organizatorów turystyki

79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80 działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

84.12.Z kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85 edukacja

85.5 pozaszkolne formy edukacji

85.10.Z wychowanie przedszkolne

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59 pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.A nauka języków obcych

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z działalność wspomagająca edukację

86 opieka zdrowotna

88 pomoc społeczna bez zakwaterowania

90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z działalność obiektów kulturalnych

91.01.A działalność bibliotek

91.03.Z działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

92.00.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

93.1 działalność związana ze sportem

93.2.Z działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.12.Z działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

99.00.Z organizacje i zespoły eksterytorialne

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bezpośrednio lub w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.


Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Prezesa Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz aspektów prawno-formalnych związanych z działalnością fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 23

Likwidacja Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w momencie kiedy cele, które realizuje fundacja, przestaną być spójne z celami pierwotnymi, dla których realizacji powstała fundacja.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, za wyjątkiem § 25, pkt. 2.

§ 25

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Prezes Fundacji w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, za wyjątkiem § 25, pkt. 2.
 2. W szczególnych przypadkach, np. w sytuacji podejmowania przez fundację działań dla których nie została stworzona, prawo do likwidacji Fundacji ma Fundator. W tym przypadku, decyzja ta nie wymaga akceptacji Prezesa Fundacji lub Rady Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Skip to content