Zmieniamy się, poznaj szczegóły!

Regulamin wydarzenia – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Regulamin uczestnictwa
12. Forum Inicjowania Rozwoju

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia pn.: „12. FORUM INICJOWANIA ROZWOJU”, zwanego dalej „Forum​” jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation ​ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk. NIP: 9571059793, zwana dalej „​Organizatorem​”.
 2. Forum odbywa się stacjonarnie w salach warsztatowych w AmberExpo, w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
 3. Udział w Forum dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do uczestnictwa, będzie bezpłatny.
 4. Liczba miejsc​ na Forum jest ​ograniczona.
 5. Rejestrując się na wydarzenie Osoba uczestnicząca, zobowiązuje się do udziału w wydarzeniu 14 listopada 2023 roku w AmberExpo w Gdańsku.
 6. Wzięcie udziału w Forum oznacza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 7. Osoby biorące udział w Forum w dalszej części Regulaminu zwane są ​ „Osobami uczestniczącymi”. Osoba uczestnicząca – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą konfeo prawidłowo zarejestrowały się na Forum do dnia wskazanego w serwisie rejestracyjnym.
 8. Regulamin skierowany jest do każdej osoby uczestniczącej w Forum, w trakcie jego trwania.
  Osoby biorące udział w Forum, w trakcie jego trwania obowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. Każda Osoba uczestnicząca jest zobowiązany zachowywać się z poszanowaniem innych osób uczestniczących, a w szczególności ​ przestrzegać postanowień Regulaminu Forum oraz przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń Organizatora.
 9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Forum poprzez określenie zasad zachowania się Osób uczestniczących, uregulowanie ich praw i obowiązków oraz zasady organizacyjne.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rejestracja uczestnictwa​ na Forum trwa od 20 października 2023 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 10 listopada 2023 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia (lub wydłużenia) rejestracji bez podania przyczyny.
 2. Rejestracja uczestnictwa odbywa się on-line ​poprzez stronę Organizatora (upfoundation.pl/forum-inicjowania-rozwoju-konferencja-2023/).
 3. W celu poprawnej rejestracji Osoba uczestnicząca zobowiązana jest uzupełnić wszystkie wskazane w formularzu pola.
 4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 5. Kończąc rejestrację, Osoba uczestnicząca składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją wydarzenia.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której należy potwierdzić zarejestrowany adres e-mail. Po tym etapie rejestracja jest zakończona.

§3 ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Osoby uczestniczące zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora.
 2. Osoby uczestniczące zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, w tym w szczególności bezpieczeństwa danych i wizerunku innych osób uczestniczących, a w szczególności ​ przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Osoby uczestniczące są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Forum.
 4. Biorąc udział w Forum, Osoba uczestnicząca wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego ​ w związku z realizacją Forum oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Osoby uczestniczącej i jej nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Forum. Wizerunek Osoby uczestniczącej, który został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Osoby uczestniczącej oficjalnym partnerom oraz sponsorom.
 5. Osoby uczestniczące nie mogą nagrywać i upubliczniać wizerunku innych Osób uczestniczących w Forum.

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest ​ Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk (dalej zwana „Administratorem”) wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000393420, NIP: 9571059793 REGON: 221509149. Kontakt: adres e-mail kontakt@upfoundation.pl​ .
 2. Dane osobowe Osoby uczestniczącej, zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Forum, zebrane przez Organizatora, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z brzmieniem odrębnych umów wiążących Organizatora z podmiotami wspierającymi tj. partnerzy, sponsorzy.
 3. Osobie uczestniczącej przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Osoby uczestniczącej, której dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 4. Osobie uczestniczącej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestnictwa w Forum i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniu, realizacji obowiązków, którym podlega Organizator, a także realizacji ewentualnych reklamacji. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie​.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez Osobę uczestniczącą na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W FORUM

 1. Osoba uczestnicząca w Forum może zrezygnować z udziału. Rezygnacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji, na adres e-mail: forum@upfoundation.pl.

§6 REKLAMACJE

 1. Osoba uczestnicząca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:
  forum@upfoundation.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dni po zakończeniu Forum. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) wskazanie Forum, którego reklamacja dotyczy;
  b) oznaczenie Osoby uczestniczącej – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  c) przedmiot reklamacji,
  d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego online oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i programu wydarzenia, w każdym momencie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie upfoundation.pl. Uczestnikom nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: upfoundation.pl.
 4. Oficjalny program dostępny jest m.in. na stronie upfoundation.pl​.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, połączenia internetowego, prądu w wyniku, której nastąpi przerwanie Forum.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzje podejmuje Organizator oraz stosuje się odpowiednie przepisy Prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rejestracji na Forum.
Skip to content